fervojisto.jpg

La Fervojisto (1923-1930)

Oficiala organo de Internacia Asocio de la Esperantistoj Fervojistoj

Peceto de Vikipedio: La Fervojisto (revuo)

La Fervojisto estis Oficiala organo de iama Internacia Asocio de la Esperantistaj Fervojistoj, kun aldona nomo Monata fakrevuo pri fervojo, kies redaktoro estis Ilija Puhalo, fervojoficisto el Zagreb.

La fakrevuo estis eldoninta en Zagreb inter la jaroj 1924 kaj 1930. Prelego pri „La Fervojisto“ kiel trarigardo de ĝiaj enhavoj unue prezentita dum la 18-a Esperanta konferenco de Alp-Adrio en Opatija de la 9-a ĝis la 11-a de oktobro 2015 kaj poste raportita enkadre de programo dum regula kunveno de Kroata Fervojista Esperanto-Asocio (KFEA) en Zagreb la 17-an de novembro 2015.


1a Jaro, Numero 01, Julio (1923)

lafervojisto_1923_j1_n01_jul.jpg Redaktoro: Josef Blažek Admnistristo kaj responda redaktoro: Emanuel Kubásek

Enhavo:p1-2 Invito al ĝenerala kunveno de IAEF, aûgusto 1923, Nürnberg, Germanio ●p2-3 Statutoj de la Internacia Asocio de Esperantistaj Fervojistoj ●p3-5 Protokolaro de IAEF ● Kunveno en Česká Třebová, la 12-an de novembro 1922 ● Kunveno en Česká Třebová, la 17-an de decembro 1922 ● Kunveno en Praha, la 18-an de marto 1923 ● Kunveno en Praha, la 10-an de junio 1923 ● Teksto de salutparolo de ekssekretario Josef Blažek al gekongresanoj de 14-a UK en Helsinki, la 12-an de aŭgusto 1922 ● Dua ĉefkunsido de IAEF en Helsinki, la 14-an de aŭgusto 1922 ● Informojn pri la fervoja fakterminaro, kiun s-ro G. Habellok de Breslaŭ intencas verki ●p5-6 Diversaĵoj — fako por korespondado ● Ricevita korespondaĵo de nia kasisto ● Esperanto-movado en Přerov ●7-8 Nomaro de la anoj de IAEF — kun la nomo, ofico kaj adreso de ĉiu membro, n-roj 184-261 ● Fervojistoj — Peto pri senpagajn artikolojn por la ĵurnalo ● Kiel sendi monon al ni — Oni povas pagi kotizaĵojn ● Anoncetoj — Oni povas aĉeti anoncojn po 3 Kč. linie ● Korespondado kaj mallongigoj — dulinia enskribo kostas 4 Kč. ● Somera restado — frua versio de Pasporta Servo ● IAEF informoj por nove alvarbitaj membroj kaj la abonokotizo laŭ nacio

Legu rete Elŝutu

2a Jaro, Numero 01, Oktobro (1924)

lafervojisto_1924_j2_n01_okt.jpg Redaktoro: Josef Blažek Admnistristo kaj responda redaktoro: Emanuel Kubásek

Enhavo:p1 Antaŭen ĝis la venko! — Stevan V. Stojnić pri la celoj de la IAEF, kaj praktika helpado, kaj materiala kaj morala ●p1-2 Efektiviĝas! — Ilija Puhalo pri sia alvoko al la anoj kaj sia peto por pli granda aneco ●p2-3 Kio estas TELF — rakonto pri malpaciĝo inter IAEF kaj Tutmonda Esperantista Fervojista Ligo, TELF ●p3 Nova estraro — ĉiuj estraranoj nun estas el Jugoslavio ●p3 Dankesprimoj al la eksestraro kaj al subtenantoj ●p3 Enketaro — peto pri demandoj el gefervojistoj, al kiuj La Fervojisto povas respondi ●p4 Demandoj kaj Respondoj — Kiel oni donas la horsignalon? Kiu metodo estas la plej bona? ●p4 Faka terminaro — kiun ekverkas s-ro Edward M. Rosher de San-Francisko, Usono ●p4 Internacia Fervojista Kongreso en Anglujo, la 27-an de aŭgusto 1925 ●p4 Sciigoj de la Estraro — La Fervojisto sendos nur du senpagajn numerojn ●p4 Eksigo de Hugo Steiner ●p4 Novaj anoj — la nomo, ofico kaj adreso de ĉiu membro, n-roj 304-310 ●p4 Kotizoj — la abonokotizo laŭ nacio ●p4 Kiel sendi monon al ni — Oni povas pagi kotizaĵojn

Legu rete Elŝutu

2a Jaro, Numero 02, Novembro (1924)

lafervojisto_1924_j2_n02_nov.jpg Responda redaktoro: Ilija F. Puhalo Presejo: C. Albrecht, Zagreb

Enhavo:p1 Stevan V. Stojnić invokas Majstro Zamenhof kaj kritikas “ruzuloj” kiel Hugo Steiner kaj la “malhelpo” de la Tutmonda Esperantista Fervojista Ligo, TELF, ●p2 Vladimir Žakić pri Fervojtektika Kongreso en Berlin, Germanujo, de 21-a ĝis 27-a de septembro 1924 ●p2-3 Augustin Pung pri la Renovigo de la lokomotiva parko de estonia fervojo ●p3 El “Fervojista Revuo”, tradukis Sid Dlouha, Historia anguleto — 1838 vapormaŝino en Anglujo kaj 1837 maŝino kun propra veturvojo de Maréchal en Belgio ●p3 E.M. Rosher pri Fundamentaj difinoj de la vortoj Fervojo, Relvojo, Trako kaj Travieso (Ŝpalo) ●p3-4 Nova malvero de TELF estraro — K. Axel Elfving neas, ke li alligis sin al TELF ●p4 Kroniko — Augustin Pung fondas Estonia fervojista Esperanto-grupo ●p4 Redakciaj sciigoj ●p4 Novaj anoj — la nomo, ofico kaj adreso de ĉiu membro, n-roj 311-316 ●p4 Anoncetoj — kostoj kaj mallongigoj ●p4 Korespondado ●p4 Ricevitaj gazetoj ●p4 Kotizoj — la abonokotizo laŭ nacio

Legu rete Elŝutu

2a Jaro, Numero 03, Decembro (1924)

lafervojisto_1924_j2_n03_dec.jpg Responda redaktoro: Ilija F. Puhalo Presejo: C. Albrecht, Zagreb

Enhavo:p1 Forpasis Klara Zamenhof, la 6-an de decembro 1924 — kondolencoj de IAEF prezidanto Stevan V. Stojnić kaj sekretario Pavao Butković ●p1-2 Ni repaciĝu — Stevan V. Stojnić citas Hector Hodler kaj Georg Habellock kaj proponas la likvidadon de TELF kaj ĝian alliĝon kun IAEF ●p2-3 M. P. Stefanović pri la Stato de la fervojo en Serbujo post la fino de mondmilito ĝis la aŭtuno 1921 jaro ●p3 F.X. Saurau pri Iama kaj nuntempa vojaĝrapideco, unua parto ●p4 Pavao Butković pri Deveno de t.n. normala larĝeco de fervojlinioj ●p4-5 Edward M. Rosher pri Fervoja terminaro, dua parto ●p5 Internacia Fervoja Konferenco en České Budějovice — La delegitoj germane parolis; nur unu delegito sciis Esperanton, sed E. Kubásek fervore propagandis nian lingvon ●p5 Enketaro de Ilija Puhalo pri laboristara partoprenado en la profito el ŝparitaj materialoj aŭ pligrandigita produktado, kaj de Augustin Pung pri fervoja muzeo ●p5-6 Respondo de Martin Palsberg pri la regulado de la horloĝoj de la danaj ŝtatfervojoj ●p6 S. Mužinić pri la Bremso “Božić” (Boĵiĉ), kiu konstante kaj egale bremsas ĉiujn vagonojn de la trajno, eĉ se la trajno veturas sur dekliva linio ●p6 Propono de Augustin Pung eldoni fervojistan jarlibron ●p6 Statistikaj tabuletojn de la longecon de ŝtataj kaj privataj fervojlinioj de Ĉeĥoslovakio kaj de Jugoslavio ●p6-7 Kelkaj vortoj pri niaj anoj — Ernst Eriksson, el Svedio; Edward Rosher, el Usono; Augustin Pung kaj aliaj, de Emil Slaviček ●p7 Letero de A. Pung, A. Püttsepp kaj A. Sönnö al la estraro de IAEF pri la movado en Estonio ●p7 Tagnovaĵoj — elektra lokomotivo de Henry Ford, konferenco de fervojadministracioj en Talinn ●p7 Humuraĵo pri ŝtelitaj ŝuoj ●p7 Redakciaj sciigoj ●p7 Kroniko de S. Mužinić pri du kursoj en Zagreb por fervoja laboristaro kaj oficistaro, kaj peton instrui Esperanton en fervoja faklernejo ●p7-8 Novaj anoj — la nomo, ofico kaj adreso de ĉiu membro, n-roj 317-326 ●p8 Anoncetoj — kostoj kaj mallongigoj ●p8 Korespondado ●p8 Artikoloj pri IAEF ●p8 Publika letero de Stevan V. Stojnić kaj Pavao Butkovič al Josef Barviř pri la redono de la stampilo de IAEF ●p8 Ricevitaj gazetoj ●p8 Kotizoj — la abonokotizo laŭ nacio

Legu rete Elŝutu

2a Jaro, Numero 04, Januaro (1925)

lafervojisto_1925_j2_n04_jan.jpg Responda redaktoro: Ilija F. Puhalo Presejo: C. Albrecht, Zagreb

Enhavo:p1 Vivu pacaj batalantoj — Ilija Puhalo citas V.N. Devjatnin kaj petas al germanaj kaj aŭstriaj fervojistoj de TELF ree alligi al IAEF. ●p1-2 Augustin Pung pri la Internacia Fervoja Konferenco en Bern, majo ĝis junio 1924, de 25 eŭropaj ŝtatoj sed ne Rusio aŭ Anglio; anstataŭ Esperante, ili interparolas france, germane aŭ itale, kaj malkompreno sekvas kiam iu el baltaj ŝtatoj skribus al Jugoslavio, Francio aŭ ienalie en propra nacia lingvo ●p2-3 Toni Umberto pri Rabato por vojaĝo al Roma okaze de t.n. Sankta Jaro 1925, kun detaloj de prezoj kaj kondiĉoj de vojaĝbiletoj ●p3 La estraro de Internacia Asocio de la Esperantistaj Fervojistoj — nomoj kaj bildoj de sep estraranoj ●p3-4 Sid Dlouha pri Kiam veturis la vagonaro unuan fojon, kun proiskribo de fervojlinioj kaj pitoreskaj vidaĵoj de Ĉeĥoslovakio ●p4 Ilija Puhalo priskribas betonan ponton konstruota trans la rivero Danubo inter Beogrado kaj Pančevo, unu el la plej grandaj konstruaĵoj en Eŭropo ●p4-5 F.X. Saurau pri Iama kaj nuntempa vojaĝrapideco, dua parto ●p5 Edward M. Rosher pri Fervoja terminaro, tria parto ●p5-6 Respondoj de Emil Zujberbühler, J.E. Medinius kaj Augusto Sönnö pri ŝparitaj materialoj kaj la regulado de la horloĝoj de la svisaj, svedaj kaj estoniaj fervojoj ●p6 Demandoj de A. Pung pri kiel diversaj ŝtatoj honorigas aŭ punas fervojistojn, kaj de Ernst Mutschall pri kiu povas esperantigi la franca “Règlement pour l’emploi réciproque des véhicules en trafic international” (RIVI) ●p6-7 Raportoj pri la movado el diversaj landoj kaj fervojistoj kiu lernas Esperanton ●p7 Sciigoj de la estraro pri ebla “repaciĝo” kun la TELF ●p7 Redakciaj sciigoij pri artikoloj kaj kliŝo-bildoj de fervojisto-grupoj en diversaj landoj ●p7 Artikoloj pri IAEF en aliaj ĵurnaloj ●p7 Dankesprimo de Ilija Puhalo okaze de kristnasko kaj nova jaro ●p7 Dudek ricevitaj gazetoj ●p7-8 Novaj anoj — la nomo, ofico kaj adreso de ĉiu membro, n-roj 327-363 ●p8 Anoncetoj — kostoj kaj mallongigoj ●p8 Somero restado — Jozef Blažek serĉas iun kiu prizorgos du filojn dum ilia somera libertempo ●p8 Anonco pri Literaturo Mondo ●p8 Kotizoj — la abonokotizo laŭ nacio

Legu rete Elŝutu

2a Jaro, Numeroj 05-06, Februaro - Marto (1925)

lafervojisto_1925_j2_n05-06_feb-mar.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

2a Jaro, Numeroj 07-08, Aprilo - Majo (1925)

lafervojisto_1925_j2_n07-08_apr-maj.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

2a Jaro, Numeroj 09-10, Junio - Julio (1925)

lafervojisto_1925_j2_n09-10_jun-jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

3a Jaro, Numeroj 01-02-03, Aŭgusto ĝis Oktobro (1925)

lafervojisto_1925_j3_n01-02-03_aug-okt.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

3a Jaro, Numeroj 04-05, Novembro - Decembro (1925)

lafervojisto_1925_j3_n04-05_nov-dec.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

3a Jaro, Numeroj 06-07-08, Januaro ĝis Marto (1926)

lafervojisto_1926_j3_n06-07-08_jan-mar.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

3a Jaro, Numeroj 09 ĝis 12, Aprilo ĝis Julio (1926)

lafervojisto_1926_j3_n09-12_apr-jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

4a Jaro, Numeroj 01-02, Aŭgusto - Septembro (1926)

lafervojisto_1926_j4_n01-02_aug-sep.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

4a Jaro, Numero 03, Oktobro (1926)

lafervojisto_1926_j4_n03_okt.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

4a Jaro, Numero 04, Majo (1927)

lafervojisto_1927_j4_n04_maj.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

4a Jaro, Numeroj 05-06, Junio - Julio (1927)

lafervojisto_1927_j4_n05-06_jun-jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numeroj 01-02, Aŭgusto - Septembro (1927)

lafervojisto_1927_j5_n01-02_aug-sep.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 03, Oktobro (1927)

lafervojisto_1927_j5_n03_okt.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 04, Novembro (1927)

lafervojisto_1927_j5_n04_nov.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 05, Decembro (1927)

lafervojisto_1927_j5_n05_dec.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 06, Januaro (1928)

lafervojisto_1928_j5_n06_jan.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 07, Februaro (1928)

lafervojisto_1928_j5_n07_feb.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 08, Marto (1928)

lafervojisto_1928_j5_n08_mar.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 09, Aprilo (1928)

lafervojisto_1928_j5_n09_apr.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numero 10, Majo (1928)

lafervojisto_1928_j5_n10_maj.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

5a Jaro, Numeroj 11-12, Junio - Julio (1928)

lafervojisto_1928_j5_n11-12_jun-jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

6a Jaro, Numeroj 01 ĝis 03, Januaro ĝis Marto (1929)

lafervojisto_1929_j6_n01-03_jan-mar.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

6a Jaro, Numero 04, Aprilo (1929)

lafervojisto_1929_j6_n04_apr.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

6a Jaro, Numero 05, Majo (1929)

lafervojisto_1929_j6_n05_maj.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

6a Jaro, Numeroj 06-07, Junio - Julio (1929)

lafervojisto_1929_j6_n06-07_jun-jul.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

7a Jaro, Numeroj 01 ĝis 03, Januaro ĝis Marto (1930)

lafervojisto_1930_j7_n01-03_jan-mar.jpg Enhavo: Helpu nin

Legu rete Elŝutu

Ni invitas vin fari donacon al ni por ke ni povu daŭrigi nian laboron pri esperanta arkivado.

twitter BitArkivo facebook bitarkivo.eo

  • gazetoj/fervojisto.txt
  • Lastaj ŝanĝoj: 2019/08/01 15:00
  • de adminbitarkivo